DTU Space driver 57 GPS-målestationer i Grønland (her stationen ved Timmiarmiut på østkysten). Når data fra målestationerne kombineres med data fra NASA's Grace-satellitter opnås meget præcis viden om indlandsisens afsmeltning. (Foto: Finn Bo Madsen, DTU Space)

Afsmeltningen af isen på Grønland er accelereret kraftigt

tirsdag 22 jan 19

Kontakt

Shfaqat Abbas Khan
Professor
DTU Space
45 25 97 75

Et internationalt klimasamarbejde

Det nye studie af afsmeltningen af den grønlandske indlandsis er sket i et internationalt samarbejde anført af Ohio State University med DTU Space som en væsentlig bidragyder.

 

Undersøgelserne er baseret på data fra NASA’s GRACE klimasatellitter kombineret med data fra 57 GPS-stationer i Grønland kaldet GNET.

 

GRACE-satellitterne giver et overordnet billede af ismasserne fra rummet, GNET leverer målinger direkte fra grundfjeldet i Grønland. GRACE foretager ultrapræcise målinger af Jordens tyngdefelt over Arktis, som løbende ændres, når isen smelter. GNET registrerer, hvor meget grundfjeldet hæver sig, når isen oven på smelter.

På den måde kan det forholdsvis præcist beregnes, hvor meget is der er forsvundet.

 

GNET står for ’Greenland GNSS Network’ og udgør den grundlæggende geodætiske infrastruktur i Grønland. DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har gennem mange år haft en samarbejdsaftale om driften af GNET.

 

DTU's bidrag til det nye studie er blandt andet støttet af EU-projektet INTAROS, som netop har til formål at integrere data fra forskellige sensorer/monitoreringssystemer til at analysere klimaændringer i Arktis.

Indlandsisen på Grønland smelter med stigende hastighed. Processen reagerer overraskende hurtigt på forandringer i atmosfæren. Det viser et nyt studie, DTU Space har bidraget til.

Omfattende målinger fra rummet og nede på Grønlands grundfjeld dokumenterer, at der sker kraftige forandringer i isdækket over Grønland.

Mens der i 2003 forsvandt 111 kubikkilometer (km3) is netto per år, var dette tal 10 år senere næsten firedoblet til 428 km3 om året. Og det er enorme mængder – 1 kmsvarer til et stykke is, der måler 1x1x1 kilometer. Så det er cirka 100 til 400 af den slags kæmpe isterninger, der er forsvundet hvert år og blevet til store mængder vand i verdenshavene. Årsagen er påvirking fra atmosfæren. Det fremgår af et nyt studie, som netop er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift PNAS.

”Det er markante og overraskende forandringer, vi ser i det mønster, isafsmeltningen følger,” siger professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space.

Han har stået for en stor del af den forskning, der nu offentliggøres i PNAS, og som er udført i et internationalt samarbejde anført af Ohio State University.

Tidligere smeltede indlandsisen især i de nordvestlige og sydøstlige dele af Grønland. Her accelereres afsmeltningen af store gletsjere, når hav og vejr påvirkes af stigende temperaturer i Jordens atmosfære. Men det nye studie påviser, at der nu observeres et accelererende tab af is også i det sydvestlige Grønland, og det kommer ikke fra gletsjere.

"Foruden de kendte områder med afsmeltning fra gletsjerne i det nordvestlige og sydøstlige Grønland smelter isen nu også i det sydvestlige Grønland. Det er overraskende, og i fremtiden vil smeltevand fra dette område sandsynligvis komme til at levere et stort bidrag til de globale havstigninger," siger Shfaqat Abbas Khan.

Studiet konkluderer, at der som følge af øget temperatur i Arktis, generelt oftere vil forekomme perioder med kraftig afsmeltning.

Indlandsisen reagerer hurtigt på forandringer

"Det er markante og overraskende forandringer, vi ser i det mønster, isen nu smelter med"
Shfaqat Abbas Khan professor på DTU Space

Forskernes arbejde viser også, hvor følsom indlandsisen er overfor forandringer i atmosfæren og havet og dermed vind- og vejrsystemer. 

Fra tidligt i 2003 til omtrent midt i 2013 accelererede afsmeltningen af isen fra år til år. Men så i midten af 2013 forandrede billedet sig meget hurtigt. Accelerationen aftog, og isen holdt næsten op med at smelte de næste 12 til 18 måneder. Efterfølgende er afsmeltningen igen accelereret. 

”Når klimaforandringerne ændrer på vejrsystemerne, sker forandringerne overraskende hurtigt på indlandsisen. Det kan være i løbet af få måneder, at afsmeltningen accelererer eller aftager, når luften og havene opvarmes eller afkøles. Så i takt med at temperaturen i atmosfæren nu fortsætter med at stige, vil vi se øget afsmeltning med det samme,” siger Shfaqat Abbas Khan.

Typisk er det de store grønlandske gletsjere, der smelter. Blandt andet fordi det dels bliver varmere inde over land, og dels fordi øgede mængder varmere havvand trænger ind og øger afsmeltningen, der hvor gletsjerne møder havet. I det sydvestlige Grønland er det varmere luft over land, der driver afsmeltningen.

Flere effekter spiller ind på klimaet

Grønland og Arktis påvirkes af et fænomen kaldet den Nordatlantiske oscillation (NAO), som giver ændringer i klimaet fra år til år som følge af variationer i atmosfæriske højtryk og lavtryk. Og når de generelle klimaforandringer med højere temperaturer falder sammen med perioder, hvor NAO også medfører temperaturstigninger, så går det ekstra stærkt.

"Årsagen til, at vi ser så massiv afsmeltning i de her år, er at den midlertidige opvarmning fra NAO falder sammen en mere stabil global opvarmning. For 30 år siden var de to effekter ikke store nok til at accelerere afsmeltningen," siger professor på Ohio State University Michael Bevis, som er ledende forfatter til det nye studie.

"Men omkring 2000 nåede iskappen et tipping-point, så den nu smelter langt hurtigere end gennemsnittet for 1950 til 2000."

Den videnskabelige artikel: "Accelerating changes in ice mass within Greenland, and the ice sheet's sensitivity to atmospheric forcing" kan efter offentliggørelse findes her hos PNAS (Proceeding of ther National Academy of Sciences, USA).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.