Peter Aagaard Brixen

DTU tester nye principper for byggeri i Arktis

tirsdag 30 mar 21

Kontakt

Tove Lading
Lektor
DTU Construct
45 25 17 38

Arctic Building and Construction

Projektet Arctic Building and Construction (ABC) har fem delprojekter:

1. Bygningsfysik og indeklima
2. Proces
3. Bæredygtighed
4. Arkitektur og byrum
5. Beboertilfredshed

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde med Aalborg Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Grønlands Universitet samt flere private aktører.

Prøvehuset er et selvstændigt projekt i tilknytning til ABC-projektet og afprøver i praksis et nyt koncept for byggeri i Arktis. Konceptet er udviklet af Tegnestuen Vandkunsten og Rambøll, i forlængelse af et udstillingsprojekt til Biennalen i Venedig i 2012. Prøvehuset er finansieret af A.P. Møller Fonden.

Det samlede ABC-projekt har et budget på ca. 22 mio. kroner. Pengene kommer fra private fonde, fra Grønlands Selvstyre og kommuner, samt fra DTU selv.
Læs mere på www.abc-byg.dtu.dk

Tre strategier for byggeri

Der er p.t. tre strategier for, hvordan man bør bygge i Grønland. ABC-projektet indsamler data vedrørende disse tre strategier:
1. Bygge med uorganiske materialer: Departementet for Boliger under Grønlands Selvstyre satser på byggeri med udelukkende uorganiske materialer, dvs. helt uden træ. Herved forventer man at kunne undgå skimmelsvampe og reducere behovet for vedligehold.
2. Bygge som man plejer: En fremherskende holdning blandt entreprenører er at bygge, som man plejer, dvs. med bærende skillevægge i beton og lette facader med en trækonstruktion. Ved at holde fast i kendte arbejdsmetoder reduceres mængden af fejl. Der ses mange fejl ved at bygge med uvante metoder.
3. Alternativt byggeri: Flere, hovedsagelig private aktører, byder ind med nye materialer og metoder, bl.a. træbyggeri i krydslamineret tømmer (CLT). DTU’s prøvehus i Nuuk er også sådan et bud på en alternativ måde at bygge på.
Med det hidtil største byggeforskningsprojekt i Grønland undersøger DTU traditionelle og nye måder at bygge på i et arktisk klima.

september 2020 åbnede DTU et prøvehus på en højtliggende klippetop i Nuuk i Grønland. Huset skal levere svar på, om der er fremtid i at bygge huse med et overdækket uderum – en mellemzone mellem inde og ude – og om beboerne trives i det.

DTU’s forskere følger huset i to år, hvor det bebos af en familie. Mens huset er beboet, måler forskerne på fugt og temperatur i konstruktionen og i indeklimaet, både i boligen og i mellemzonen, og sammenholder det med data for vejret. Derudover interviewer forskerne testfamilien om deres oplevelse af at bo i huset, og hvad de synes om husets klima og funktionalitet. Prøvehuset indgår projektet Arctic Building and Construction (ABCprojektet), der med et budget på 22 mio. kr. er det hidtil største byggeforskningsprojekt i Grønland.

”ABC-projektet skal give os mere viden om, hvordan man bedst bygger under arktiske forhold. Det er der ikke konsensus om i det grønlandske samfund, og der er behov for flere data og mere erfaringsopsamling. Det handler ikke alene om konstruktioner og materialer, men også om byggeprocessen, logistikken, hvordan man bygger en god by under arktiske forhold, og hvad beboerne synes om deres boliger,” siger Tove Lading, der er projektleder og lektor på DTU Byg. 

Afprøver dobbelt klimaskærm 

Prøvehuset tester en konstruktion med en todelt klimaskærm. Den består af et ydre lag i polykarbonat, der beskytter mod vind og nedbør, men tillader lys at trænge igennem, og et indre lag med varme-, fugt- og lydisolering af beboelsesrummene. To steder i huset er polykarbonaten ført ud over et mellemzonerum, som er et uopvarmet, naturligt tempereret rum, der kan bruges som udestue eller bryggers.

”Prøvehuset skal afklare, om en dobbelt klimaskærm indebærer tekniske fordele i Arktis. Vi undersøger også, om mellemzonen kan være en attraktiv mulighed for beboerne. Vi undersøger klimaet i rummene hen over årene, og hvordan beboerne bruger dem,” siger Tove Lading.

Data fra flere byggerier

Ved siden af prøvehuset har forskerne fået opført en testpavillon med seks forskellige ydervægskonstruktioner. Der måles på fugt og temperatur i disse konstruktioner for at se, hvor robuste de er over for vejrets påvirkninger.

Derudover indsamler forskerne data fra 12-15 andre nyere boligbyggerier i Grønland, parallelt til målingerne på prøvehuset og testpavillonens konstruktioner. Målingerne sendes online fra de enkelte huse til DTU i Danmark, hvor forskerne analyserer de indsamlede data. De første sensorer blev opsat i 2018. Måleprogrammet bliver fulgt op af vurdering af byggeproces og bæredygtighed, samt interviews med byggeriets parter og beboere. Hele materialet indgår i den samlede vurdering af de forskellige byggeriers kvalitet, bygbarhed og holdbarhed.

Bæredygtighed vurderes 

Et særligt element i ABC-projektet er bæredygtighed i arktisk byggeri. Bæredygtigt byggeri i Grønland er ikke nødvendigvis det samme som bæredygtigt byggeri i Danmark eller i andre lande. 

F.eks. kan transport af byggematerialer, forbrug af energi og bortskaffelse af affald veje tungere i regnskabet i Grønland, der kun har få lokale byggematerialer. Udarbejdelse af livscyklusanalyser (LCA) er en af de metoder, som forskerne anvender til vurdering af bæredygtighed. Ud over de boliger, der er omfattet af måleprogrammet, har forskerne også vurderet bæredygtighed af renovering af ældre boliger i forhold til nedrivning og nybyggeri.

Andre delprojekter i ABC-projektet fokuserer på proces og økonomi, på den gode arktiske by – herunder forhold som sne, is og vind omkring bygninger og i byrum – samt på beboernes tilfredshed med de forskellige boliger. Projektet er fireårigt og løber frem til 2023.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.